Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v eshope lvsportswear.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestoroch predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci: Lucia Ulbriková, SNP 46/6, Handlová, 97251, IČO:34339833, DIČ:1030066180, tel.kontakt:+421905383585, email:lavsportswear(zavináč)gmail.com

Zapísaná v živnostenskom registri v Prievidzi pod č. 307-1007

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj. Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/640 01 09

Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Obchod realizovaný medzi predávajúcim a kupujúcim subjektom sa riadi podľa Občianskeho zákonníka zákonom č.250/2007 Z.z.

Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva produkty predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na lvsportswear.sk elektronickou formou, prostredníctvom online systému, alebo písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop)

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

Pri každej objednávke je spotrebiteľ povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú, prípadne fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; prípadne fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorrých zákonov a Nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Nariadenie GDPR. Údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Dodacie lehoty

  • Dodacia lehota je od 24 hodín do 2 pracovných dní, v závislosti od spôsobu dopravy, ktorý si kupujúci v objednávkovom formulári zvolil. S výnimkou tovaru, ktorý je v ponuke, ale nie je na sklade, alebo je na objednávku. Tu sa termín predlžuje v závislosti od dodania, a však vždy je uvedené v ponuke, o akú dobu dodania sa jedná. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi elektronicky-e-mailom a formou sms v prípade služby GLS kuriér a aj Slovenskou poštou.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená predávajúcim. Ceny uvedené na web stránke sú konečné, a však môžu podliehať zmenám, i bez predchádzajúceho ohlásenia. Cena za akú ste tovar práve objednali je vždy platná.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, bankovým prevodom/ vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri predaji produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky/ či platbu kartou.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) kuriérom(v našom prípade GLS kuriér)

b) prostredníctvom Slovenskej pošty

Cena dopravy Slovensko:

a) balík na poštu 2-4 pracovné dni: 5€ do hodnoty objednávky 38,99€

b) doručenie zásielky DHL kuriérom na vami zadanú adresu do 24 hodín: 3€ do hodnoty objednávky 38,99€

Pri objednávke nad 39€ je doprava ZDARMA, zásielka je odosielaná podla vášho výberu spoločnosťou GLS, alebo uložená na pošte.

Spôsob platby si kupujúci volí sám cez objednávkový formulár, zaškrtnutím príslušného políčka:

a) bankovým prevodom- platba prevodom na účet, po odoslaní objednávky, obdrížíte email s príslušnými pokynmi a číslom účtu

b) formou dobierky/ platba v hotovosti, alebo kartou/ pri preberaní zásielky neúčtujeme žiadny poplatok

5. Spotrebiteľ je pred potvrdením objednávky oboznámený s výškou nákladov na dopravu a spôsobov platby, prípadne iných nadštandardných služieb.

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Odporúčame spotrebiteľovi preberaní zásielky, aby si skontroloval fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ nie je povinný zásielku prevziať. Odporúčame kupujúcemu požiadať dopravcu o Zápis o škode na zásielke za prítomnosti kupujúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť v stanovenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru-produktu znáša spotrebiteľ. V zmysle §8 ods.2 zákona č.102/2014 Z.z. sa považuje lehota na odstúpenie od zmluvy za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Zároveň je uvedená podmienka stanovujúca, že oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť v uvedenej lehote doručené spolu s tovarom.

Formulár na odstúpenie od zmluvy:https://lvsportswear.sk/fotky25078/Formular-na-odstupenie-od-zmluvy%20(1).pdf

Produkt by nemal byť poškodený, používaný, mal byť v pôvodnom obale, s príslušnými etiketami a visačkami a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že pre uskutočnenie platného odstúpenia od zmluvy postačuje, ak spotrebiteľ zašle elektronicky správu obsahujúcu jednoznačný zámer odstúpiť od zmluvy adresovaný predávajúcemu. Zaslanie e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa je v súlade s § 8. ods.1 zákona č.102/2014 Z.z., nakoľko e-mailovú správu možno považovať za formu odstúpenia od zmluvy v podobe zápisu na inom trvalom nosiči.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez ohľadu na to, v akom stave sa zakúpený tovar nachádza.

Ak by spotrebiteľ vrátil poškodený alebo inak znehodnotený tovar, predávajúci bude povinný takýto tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu. Až potom môže po spotrebiteľovi požadovať náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, teda cenu jeho opravy, vyčistenia a pod.

Ak by spotrebiteľ tieto náklady dobrovoľne neuhradil, prevádzkovateľovi eshopu by nezostávala iná možnosť než domáhanie sa nároku na náhradu škody pred súdom. Odpočítanie týchto nákladov od kúpnej ceny, ktorú má eshop spotrebiteľovi vrátiť nie je možné a môže byť dokonca pokutované.

Produkt, ktorý nám vraciate späť, neposielajte na dobierku. Takto zaslaná zásielka sa neprijíma a vracia späť, čím vám vzniknú náklady navyše.

Tovar prosím odosielajte na adresu: Lucia Ulbriková SNP 6 Handlová, 97251

2.

Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a iných nákladov a poplatkov.

3.

Predávajúci vracia kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim na webe. 

3.1 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

3.2. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

3.3 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

3.4 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

 Ochrana osobných údajov

 
Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov./Nariadenie GDPR/.
 
Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom www.lvsportswear.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a tiež, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
 
Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
Naša spoločnosť nevyužíva žiadnu databázu, nerozposielame rekamné emaily. Od nás dostenete len automaticky generované emaily, s informáciami o spracovaní objednávky, o pohybe zásielky, storna, vybavení reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov

V prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Riešenie sporov využitím alternatívneho riešenia sporu Vám šetrí peniaze aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní, bez značných finančných nákladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Naša spoločnosť si plní povinnosť výrobcu plastových obalov uvedených na trh v SR, vyplývajúcou zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.Z., a je zapísaná v Registri pod č. PO 0017260 na Ministerstve životného prostredia SR.

 
 
 
 
VOP upravené 1.1.2018.